Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

Aktualizacja z 29 sierpnia 2017 r.

Na podstawie:

 • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.) ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:

W terminie głównym:

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie dodatkowym:

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego – 15 czerwca 2018 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – 15 czerwca 2018 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 22 czerwca 2018 r.

Więcej informacji: Centralna Komisja Egzaminacyjna