Harmonogram egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku

Na podstawie:

  • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959)

 

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja  język polski (prezentacja – formuła do 2014),
języki mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski,
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
od 8 do 20 maja
(oprócz 14 maja)
 język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4  czwartek  język polski – pp*   język polski – pr*
 5  piątek  matematyka – pp  wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
 6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek  język angielski – pp   język angielski – pr
język angielski– dj*
9 wtorek  matematyka – pr   język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr
 informatyka – pp
informatyka – pr
11 czwartek  język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
12 piątek  biologia – pp
biologia – pr
 filozofia – pp
filozofia – pr
 13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek historia – pp
historia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16  wtorek chemia – pp,
chemia – pr
geografia – pp
geografia – pr
17  środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr,
język rosyjski – dj
18  czwartek fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
19 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
 20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr,
język hiszpański – dj
23 wtorek język włoski – pp język włoski – pr,
język włoski – dj
24 środa języki mniejszości narodowych – pp,
język kaszubski – pp,
język kaszubski – pr,
język łemkowski – pp,
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego
od 1 do 20 czerwca język polski (prezentacja – formuła do 2014),
język mniejszości narodowych (prezentacja),
języki obce nowożytne,
język łemkowski,
język kaszubski
egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
od 5 do 7 czerwca język polski (wypowiedź – formuła od 2015),
języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
1 czwartek język polski – pp** język polski – pr**
2 piątek matematyka – pp matematyka – pr
3, 4 – sobota, niedziela
5 poniedziałek język angielski – pp język angielski – pr

język angielski – dj**

6 wtorek historia – pp, pr filozofia – pp, pr,
historia muzyki – pp, pr,
informatyka – pp, pr
7 środa język niemiecki – pp język niemiecki – pr,
język niemiecki – dj
8 czwartek biologia – pp, pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr
9 piątek wiedza o społeczeństwie– pp, pr historia sztuki – pp, pr
10, 11 – sobota, niedziela
12 poniedziałek  chemia – pp, pr geografia – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

13 wtorek  język rosyjski – pp języki rosyjski – pr,
język rosyjski – djfizyka i astronomia / fizyka – pp, pr
14 środa  język francuski – pp języki francuski – pr,
język francuski – dj
15 – Boże Ciało
16 piątek język hiszpański – pp język hiszpański – pr,
język hiszpański – dj
17, 18 – sobota, niedziela
19 poniedziałek  język włoski – pp język włoski – pr

język włoski – dj

20 wtorek  język mniejszości narodowych – pp język mniejszości narodowych – pr

języki kaszubski – pp, pr,
język łemkowski – pp, pr

zadania w języku obcym ***

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2016 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

30.06.2017 r.  – Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego

30.06.2017 r. – Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

30.06.2017 r. – Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 11 sierpnia 2017 r.

12.09.2017 r.  – Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego

12.09.2017 r. – Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

12.09.2017 r. – Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

 

 


 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015– 2017 oraz absolwentów techników z roku 2016-2017.)

Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2017 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)

Przedmioty Arkusze Czas trwania(min)
język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony** część I 120
część II 70
poziom dwujęzyczny 180
informatyka poziom podstawowy** część I 75
część II 120
poziom rozszerzony** część I 90
część II 150
filozofia

historia
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
język kaszubski

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 180
biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.