Bielańskie Mądraszki 2015

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Bielańskie Mądraszki”, który honorowym patronatem objął

Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Rafał Miastowski

 

W kategorii – Bielany dla obcokrajowców

Miejsce II – Karolina Osińska – Gimnazjum nr 74

Miejsce III – Maiane Karamanowi – Zespół Szkól nr 110

Dyplom uczestnictwa – Kamila Kniaziołucka – Gimnazjum nr 74

 

W kategorii – Moje Bielany – panel humanistyczny

Miejsce II – Hubert Miloński – Gimnazjum nr 75

Miejsce III – Paweł Aksamit – Gimnazjum nr 70

 

W kategorii – Turystyka na Bielanach

Miejsce II – Mateusz Naumienko, Jakub Ruciński – Gimnazjum nr 70

Miejsce III – Weronika Wichrowska – Gimnazjum nr 75

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu. Na uroczyste wręczenie nagród zapraszamy dnia 16 kwietnia 2014

 Nie przyznano nagród za zajęcie pierwszych miejsc, ponieważ prace nie spełniały wszystkich kryteriów

„BIELAŃSKIE MĄDRASZKI”

KONKURS OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY PANA RAFAŁA MIASTOWSKIEGO

Celem zmagań konkursowych jest rozwijanie wiedzy na temat dzielnicy Bielany, zaszczepianie wśród uczniów zainteresowania małą ojczyzną, jej historią, urokami krajobrazów i bogactwem naturalnym.

 

Proponujemy trzy moduły tematyczne konkursu: językowy, geograficzny i historyczno-literacki.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół bielańskich, gimnazjalistów i licealistów.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

I. Bielany dla obcokrajowców

organizator: Zespół Szkół nr 49, ul.Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • rozwijanie zdolności językowych
 • wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • motywowanie do nauki języków obcych
 • wspieranie współpracy szkół bielańskich

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu
 • praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza
 • razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule( Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych- imię i nazwisko uczestnika-w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia)
 • pracę konkursową stanowi przewodnik po Bielanach w jednej z form: plakat, prezentacja multimedialna, film, piosenka, broszura
 • praca konkursowa jest wyrażona w języku obcym: angielskim, niemieckim, rosyjskim lub hiszpańskim
 • uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 24 marca 2014 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkol nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 31 marca na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 16 kwietnia 2014 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły

 

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – według następujących kryteriów:

 • liczba i dobór prezentowanych miejsc
 • środki wyrazu
 • wrażenie estetyczne
 • poprawność językowa
 • zgodność z wymagana formą oraz tematem konkursu

Nagrody

Pierwsze miejsce – Dysk zewnętrzny,

Drugie miejsce – Pamięć zewnętrzna

Trzecie miejsce – Pamięć zewnętrzna

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

 

II. Turystyka na Bielanach

organizator: Zespół Szkół nr 49, ul.Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • rozwijanie umiejętności tworzenia skali, map
 • rozwijanie wiedzy na temat zasobów naturalnych Bielan
 • upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • wspieranie współpracy szkół bielańskich

 

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu
 • praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza
 • razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imię i nazwisko uczestnika w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia)
 • pracę konkursową stanowi opis trasy pieszej lub rowerowej: uczestnik przedstawia przebieg trasy, charakteryzuje walory przyrodnicze i rekreacyjne, opisuje obiekty znajdujące się na trasie, dołącza mapy, szkice, rysunki lub zdjęcia
 • uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 24 marca 2014 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkol nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 31 marca na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 16 kwietnia 2014 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły

 

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – według następujących kryteriów:

 • oryginalność pomysłu – do 10 pkt.
 • trafność wyboru trasy, poprawność opisu jej przebiegu – do 30 pkt.
 • umiejętność wykorzystania map i samodzielne wykonanie materiałów kartograficznych – do 20 pkt.
 • zakres i poprawność dokumentacji graficznej, fotograficznej itp. – do 20.pkt.
 • formalna strona opracowania; poprawność językowa, ortograficzna, staranność, wykorzystanie danych i literatury – do 20 pkt.

Maks. 100 pkt.

Nagrody

Pierwsze miejsce – Dysk zewnętrzny,

Drugie miejsce – Pamięć zewnętrzna

Trzecie miejsce – Pamięć zewnętrzna

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

 

III. Konkurs Bielańskie Mądraszki – panel humanistyczny

organizator: Zespół Szkół nr 49, ul.Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

 

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań małą ojczyzną – Bielanami
 • wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii i nauki o literaturze
 • wspieranie współpracy szkół bielańskich

 

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 • każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu
 • praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza
 • razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule( Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych- imię i nazwisko uczestnika-w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia)
 • pracę konkursową stanowi prezentacja konkursowa oparta na materiale zdjęciowym/ikonograficznym(np. prezentacja w Power Point) oraz opisowym komentarzu merytorycznym; prezentacja powinna dotyczyć szeroko rozumianej wiedzy odnośnie Bielan. Może zawierać akcenty osobiste tj. refleksje, wspomnienia
 • Prezentacja w Power point powinna liczyć 20 slajdów opatrzonych krótkimi komentarzami nieprzekrczającymi 2 zdań, komentarz opisowy powinien liczyć od 200 do 250 słów.

Proponowane tematy prezentacji to np.:

 • Moje magiczne miejsca/miejsce na Bielanach
 • Bielany – tropy przeszłości
 • Kultura i folklor warszawskich Bielan – dawniej i/lub dziś
 • Bielany – metamorfozy w czasie i przestrzeni
 • Bielany – miejsce, w którym żyję
 • Bielany – moja mała ojczyzna
 • Bielańskie zaułki i detale mniej znane
 • Bielany – miejsca, w których warto się z(a)gubić

Oprócz tego uczestnicy mogą zaproponować autorskie tematy swoich bielańskich prezentacji.

Lektury zalecane w przygotowania prezentacji w przygotowaniu prezentacji:

Dotyczące Warszawy

 • T. Urzykowski, Spacerownik warszawski, Gazeta Wyborcza 2007
 • J. Majewski, M. Omianowska, Warszawa, Wiedza i Życie 2011
 • M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Wydawnictwo Jeden Świat 2004
 • L. Olchowik Adamska, Warszawa, Wiedza i Życie 2005

Dotyczące Bielan:

 • W. Karwacki, Zabawy na Bielanach, PWN 1978
 • J. Zieliński, Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny, Warszawa-Bielany 2003
 • J. Zieliński, Przedwojenne Bielany, Najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM 2010
 • uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 24 marca 2014 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkol nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 31 marca na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 16 kwietnia 2014 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły

 

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – według następujących kryteriów:

 • Sposób realizacji tematu
 • Oryginalność prezentacji
 • Dobór materiału zdjęciowego/ikonograficznego
 • Zawartość merytoryczna komentarza, w tym informacje pochodzące zarówno z literatury oraz samodzielnie zebrane wiadomości i materiały dotyczące Bielan.

 

Nagrody

 

Pierwsze miejsce – Aparat fotograficzny,

Drugie miejsce – Pamięć zewnętrzna,

Trzecie miejsce – Pamięć zewnętrzna.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.