Bielańskie Mądraszki 2016

Wyniki konkursu „Bielańskie Mądraszki”

KATEGORIA – „Turystyka na Bielanach”

Miejsce I Hubert Miłoński, Gimnazjum nr 75 im. Aleksandra Fredry
Miejsce II Praca zbiorowa: Mateusz Naumienko, Jakub Ruciński, Zespół Szkół nr 56 z Oddziałami Integracyjnymi
Miejsce III Natalia Piasecka, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

 

Wyróżnienie dla Anny Walczak z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

 

KATEGORIA – „Moje Bielany – panel humanistyczny”

 

Miejsce I  – Łukasz Kozon, Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego
Miejsce II Weronika Szablewska, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
Miejsce III
ex aequo:
 • Maciej Kołodziejczyk Gimnazjum nr 75 im. Aleksandra Fredry

oraz

 • Maciej Wasiak, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

 

Wyróżnienie dla Rafała Durdy z Zespołu Szkół nr 119, Gimnazjum nr 71  im. K. K. Baczyńskiego

 

KATEGORIA – „Bielany dla obcokrajowców”

 

Miejsce I Filip Mieszkowski, Gimnazjum nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego
Miejsce II Bartek Smereczyński, Gimnazjum nr 72 im. A. B. Dobrowolskiego
Miejsce III Wojciech Zięba,  XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

 

Wyróżnienie dla Joanny Wadeckiej uczennicy XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego

KONKURS WIEDZY O BIELANACH

 „BIELAŃSKIE MĄDRASZKI”

 r.szk. 2015/2016

Celem zmagań konkursowych jest rozwijanie wiedzy na temat dzielnicy Bielany, zaszczepianie wśród uczniów zainteresowania małą ojczyzną, jej historią, urokami krajobrazów i bogactwem naturalnym.

Proponujemy trzy moduły tematyczne konkursu: językowy, geograficzny i historyczno-literacki. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół bielańskich, gimnazjalistów i licealistów.

 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

 1. Bielany dla obcokrajowców

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul.Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie zdolności językowych
 • Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • Motywowanie do nauki języków obcych
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
 • Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  imię i nazwisko uczestnika  w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 • Pracę konkursową stanowi przewodnik po Bielanach w jednej z form: plakat, prezentacja multimedialna, film, piosenka, broszura.
 • Praca konkursowa jest wyrażona w języku obcym: angielskim, niemieckim, rosyjskim lub hiszpańskim.
 • Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 04.04.2016 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkol nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 11 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 22 kwietnia 2016 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Liczba i dobór prezentowanych miejsc
 • Środki wyrazu
 • Wrażenie estetyczne
 • Poprawność językowa
 • Zgodność z wymagana formą oraz tematem konkursu

Nagrody:

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

 1. Turystyka na Bielanach

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul.Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności tworzenia skali, map
 • Rozwijanie wiedzy na temat zasobów naturalnych Bielan
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
 • Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  imię i nazwisko uczestnika w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 • Pracę konkursową stanowi opis trasy pieszej lub rowerowej: uczestnik przedstawia przebieg trasy, charakteryzuje walory przyrodnicze i rekreacyjne, opisuje obiekty znajdujące się na trasie, dołącza mapy, szkice, rysunki lub zdjęcia.
 • Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 04.04.2016 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkol nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 11 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 22 kwietnia 2016 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne  według następujących kryteriów:

 • Oryginalność pomysłu  do 10 pkt.
 • Trafność wyboru trasy, poprawność opisu jej przebiegu  do 30 pkt.
 • Umiejętność wykorzystania map i samodzielne wykonanie materiałów kartograficznych  do 20 pkt.
 • Zakres i poprawność dokumentacji graficznej, fotograficznej itp.  do 20.pkt
 • Formalna strona opracowania; poprawność językowa, ortograficzna, staranność, wykorzystanie danych i literatury  do 20 pkt

Maks. 100 pkt.

Nagrody

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

III. Konkurs Bielańskie Mądraszki – panel humanistyczny

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul.Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań małą ojczyzną  Bielanami
 • Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • Motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii i nauki o literaturze
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
 • Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule( Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  imię i nazwisko uczestnika – w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 • Pracę konkursową stanowi prezentacja konkursowa oparta na materiale zdjęciowym/ikonograficznym (np. prezentacja w Power Point) oraz opisowym komentarzu merytorycznym; prezentacja powinna dotyczyć szeroko rozumianej wiedzy odnośnie Bielan. Może zawierać akcenty osobiste refleksje, wspomnienia.
 • Prezentacja w Power Point powinna liczyć 20 slajdów opatrzonych krótkimi komentarzami nieprzekrczającymi 2 zdań, komentarz opisowy powinien liczyć od 200 do 250 słów.

Proponowane tematy prezentacji to np.:

– Moje magiczne miejsca/miejsce na Bielanach
– Bielany – tropy przeszłości

– Kultura i folklor warszawskich Bielan – dawniej i/lub dziś

– Bielany – metamorfozy w czasie i przestrzeni

– Bielany – miejsce, w którym żyję lub Bielany – moja mała ojczyzna

– Bielańskie zaułki i detale mniej znane

– Bielany – miejsca, w których warto się zagubić

Oprócz tego uczestnicy mogą zaproponować autorskie tematy swoich bielańskich prezentacji.

Lektury zalecane w przygotowania prezentacji w przygotowaniu prezentacji:

Dotyczące Warszawy:

 • Urzykowski, Spacerownik warszawski, Gazeta Wyborcza 2007
 • Majewski, M. Omianowska, Warszawa, Wiedza i Życie 2011
 • Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Wydawnictwo Jeden Świat 2004
 • Olchowik Adamska, Warszawa, Wiedza i Życie 2005

Dotyczące Bielan:

 • Karwacki, Zabawy na Bielanach, PWN 1978
 • Zieliński, Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny, Warszawa-Bielany 2003
 • Zieliński, Przedwojenne Bielany, Najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM 2010
 • Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 04.04.2016 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkol nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 11 kwietnia 2016 na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 22 kwietnia 2016 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Sposób realizacji tematu
 • Oryginalność prezentacji
 • Dobór materiału zdjęciowego/ikonograficznego
 • Zawartość merytoryczna komentarza, w tym informacje pochodzące zarówno z literatury oraz samodzielnie zebrane wiadomości i materiały dotyczące Bielan.

Nagrody:

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.