Bielańskie Mądraszki 2017

Wyniki konkursu

„Bielańskie Mądraszki 2017”

KATEGORIA – „Bielany dla obcokrajowców”

Miejsce I  Paulina Wrońska, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
Miejsce II
ex aequo:

 
 Anna Oleksiuk, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
oraz
 Natalia Piasecka, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
(ex aequo - dwa drugie miejsca, ze względu na bardzo dobry i wyrównany poziom prac)

KATEGORIA – „Moje magiczne miejsca na Bielanach”

Miejsce I  –  Mateusz Kaczor, Gimnazjum nr 75 im. Aleksandra Fredry
Miejsce II
ex aequo:

 
 Weronika Szabelewska, Zespół Szkół nr 10 im. S. Staszica
oraz
 Mateusz Wandel, Zespół Szkół nr 10 im. S. Staszica
(ex aequo - dwa drugie miejsca, ze względu na bardzo dobry i wyrównany poziom prac)

KATEGORIA – „Turystyczna mapa Bielan”

Miejsce I  Weronika Szabelewska, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
Miejsce II  Sandra Janiszewska, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
Miejsce III
ex aequo:


 Adrian Suchocki, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
 Anna Andruszkiewicz, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
 Daria Bilska, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

Wyróżnienie dla: Kamili Mackiewicz, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

Kacper Sadowski, LX LO im. Wojciecha Górskiego – Esej o Bielanach

Wszystkich nagrodzonych serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród –

28 kwietnia 2017 na godzinę 10.00.

do siedziby naszej szkoły mieszczącej się przy ul. Tołstoja 2.

 

 

KONKURS WIEDZY O BIELANACH

 „BIELAŃSKIE MĄDRASZKI”

Celem zmagań konkursowych jest rozwijanie wiedzy na temat dzielnicy Bielany, zaszczepianie wśród uczniów zainteresowania małą ojczyzną, jej historią, urokami krajobrazów i bogactwem naturalnym.

Proponujemy trzy moduły tematyczne konkursu: językowy, geograficzny i historyczno-literacki. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół bielańskich, gimnazjalistów i licealistów.

 Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

 

I. Bielany dla obcokrajowców 

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie zdolności językowych
 • Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • Motywowanie do nauki języków obcych
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
 • Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imię i nazwisko uczestnika – w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 • Pracę konkursową stanowi przewodnik po Bielanach w jednej z form: plakat, prezentacja multimedialna, film, piosenka, broszura.
 • Praca konkursowa napisana w dowolnym obcym języku nowożytnym, np.: angielskim, niemieckim, rosyjskim lub hiszpańskim.
 • Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 5 kwietnia 2017 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 21 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 49 pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 28 kwietnia 2017 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Liczba i dobór prezentowanych miejsc
 • Środki wyrazu
 • Wrażenie estetyczne
 • Poprawność językowa
 • Zgodność z wymagana formą oraz tematem konkursu

Nagrody:

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

 

II. Turystyka na Bielanach

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności tworzenia skali, map
 • Rozwijanie wiedzy na temat zasobów naturalnych Bielan
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
 • Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imię i nazwisko uczestnika – w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 • Pracę konkursową stanowi opis trasy pieszej lub rowerowej: uczestnik przedstawia przebieg trasy, charakteryzuje walory przyrodnicze i rekreacyjne, opisuje obiekty znajdujące się na trasie, dołącza mapy, szkice, rysunki lub zdjęcia.
 • Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 5 kwietnia 2017 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2.
 • 21 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 28 kwietnia 2017 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne – według następujących kryteriów:

 • Oryginalność pomysłu – do 10 pkt.
 • Trafność wyboru trasy, poprawność opisu jej przebiegu – do 30 pkt.
 • Umiejętność wykorzystania map i samodzielne wykonanie materiałów kartograficznych – do 20 pkt.
 • Zakres i poprawność dokumentacji graficznej, fotograficznej itp. – do 20.pkt
 • Formalna strona opracowania; poprawność językowa, ortograficzna, staranność, wykorzystanie danych i literatury – do 20 pkt.

                                                                                   Maks. 100 pkt.

Nagrody

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

 

III. Konkurs Bielańskie Mądraszki – panel humanistyczny

Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań małą ojczyzną – Bielanami
 • Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
 • Motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii i nauki o literaturze
 • Wspieranie współpracy szkół bielańskich

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 • Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
 • Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem, a uczeń wskazuje szkołę, do której uczęszcza.
 • Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych w celach konkursowych w formule (Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – imię i nazwisko uczestnika – w celach konkursowych podpis czytelny rodzica lub pełnoletniego ucznia).
 • Pracę konkursową stanowi prezentacja konkursowa oparta na materiale zdjęciowym/ikonograficznym(np. prezentacja w Power Point) oraz opisowym komentarzu merytorycznym; prezentacja powinna dotyczyć szeroko rozumianej wiedzy odnośnie Bielan. Może zawierać akcenty osobiste
  refleksje, wspomnienia.
 • Prezentacja w Power Point powinna liczyć 20 slajdów opatrzonych krótkimi komentarzami nieprzekrczającymi 2 zdań, komentarz opisowy powinien liczyć od 200 do 250 słów.

Proponowane tematy prezentacji to np.:

 • Moje magiczne miejsca/miejsce na Bielanach
 • Kultura i folklor warszawskich Bielan – dawniej i/lub dziś
 • Bielany – metamorfozy w czasie i przestrzeni
 • Bielańskie zaułki i detale mniej znane czyli miejsca, w których warto się zagubić

Oprócz tego uczestnicy mogą zaproponować autorskie tematy swoich bielańskich prezentacji.

Lektury zalecane w przygotowania prezentacji w przygotowaniu prezentacji:

Dotyczące Warszawy:

 • Urzykowski, Spacerownik warszawski, Gazeta Wyborcza 2007
 • Majewski, M. Omianowska, Warszawa, Wiedza i Życie 2011
 • Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Wyd. Jeden Świat 2004
 • Olchowik Adamska, Warszawa, Wiedza i Życie 2005

Dotyczące Bielan:

 • Karwacki, Zabawy na Bielanach, PWN 1978
 • Zieliński, Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny, Warszawa-Bielany 2003
 • Zieliński, Przedwojenne Bielany, Najpiękniejsze fotografie, Wyd. RM 2010

Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 5 kwietnia 2017 r. osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2. 21 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 49 pojawi się informacja o zwycięzcach, nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona dnia 28 kwietnia 2017 roku w siedzibie szkoły, laureatów poinformujemy telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

Komisję oceniającą powołuje Organizator.

Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

 • Sposób realizacji tematu
 • Oryginalność prezentacji
 • Dobór materiału zdjęciowego/ikonograficznego
 • Zawartość merytoryczna komentarza, w tym informacje pochodzące zarówno z literatury oraz samodzielnie zebrane wiadomości i materiały dotyczące Bielan.

Nagrody:

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.

Prosimy o wypełnienie poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie w celach związanych z konkursem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją konkursu Bielańskie Mądraszki 2017:

lub