Zamówienia Publiczne 2017

 

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie: Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
e-mail: sekretariat@gorski.edu.pl
Data zamieszczenia postępowania: 12.01.2018 r.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu(plik .PDF)

SIWZ (plik .PDF)

1.1. Formularz Oferty (plik .PDF)

1.2. Formularz Oferty (plik .DOC)

2.1. Formularz Cenowy (plik .PDF)

2.2. Formularz Cenowy (plik .DOC)

3.1. Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (plik .PDF)

3.2. Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (plik .DOC)

4.1 Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (plik .PDF)

4.2. Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (plik .DOC)

 5.1. Istotne postanowienia umowy(plik .PDF)

5.2. Istotne postanowienia umowy (plik .DOCX)

6.1 Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik .PDF)

6.2 Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik .DOC)

 

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (plik .PDF)

 

 

5 Istotne postanowienia umowy (plik .DOCX)

 

 

INFORMACJA, do której zamieszczenia Zamawiający jest zobligowany na mocy art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty