Terminarz rekrutacji do klas 1

Data Zdarzenie

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

do 24 marca Składanie przez rodziców dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o kontynuację edukacji w klasie I.
od 29 marca
(od godz. 13.00)
do 10 kwietnia
(do godz. 20.00)
Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie
od 29 kwietnia
do 11 kwietnia
(do godz. 16.00)
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA!

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

od 31 marca
do 5 kwietnia
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

UWAGA!

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

6 kwietnia
do (godz. 15.00)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
15 maja
(godz. 13.00)
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
od 15 maja
(od godz. 13.00)
do 19 maja
(do godz. 16.00)
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
23 maja
(godz. 13.00)
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
23 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych
20 czerwca
(godz. 16.00)
Opublikowanie w SYSTEMIE rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
od 20 czerwca
od godz. 16.00
do 26 czerwca
do godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.
od 20 czerwca
do 26 czerwca
(do godz. 16.00)
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA!

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

22 czerwca Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

UWAGA!

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

23 czerwca

godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
30 czerwca
godz. 13.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
od 30 czerwca
od godz. 13.00
do 5 lipca
do godz. 16.00
Złożenie potwierdze nia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
7 lipca
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 7 lipca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc