Współpracujemy i wspieramy:

Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Realizuje program Szkolny Klub Sportowy 2017. Zajmuje się popularyzacją i rozwojem sportu na terenie m. st. Warszawy i województwa mazowieckiego.

Erasmus+

Program Erasmus+ ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Europejski Fundusz Społeczny

Program Kapitał Ludzki jest jednym z programów służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Zachęca do wysokiego poziomu kształcenia i szkolenia dla wszystkich oraz wspiera przechodzenie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia włączenie społeczne, oraz wspiera równość płci, niedyskryminację i równe szanse.

Banki Żywności

Jest to wspólnota Banków Żywności, mająca za cel ratowanie żywności przed zmarnowaniem, oraz wspieranie uzyskaną żywnością najbardziej potrzebujących.

Khan Academy

Akademia Khana zajmuje się dostarczaniem bezpłatnej, światowej klasy edukacji dla wszyskich poprzez praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe oraz panel indywidualnych planów nauczania dających uczniom możliwość pracy we własnym tempie.

Fundacja „Dziewczynka z zapałkami”

Fundacja jako instytucja pozarządowa od lat prowadzi działalność na rzecz poprawy warunków życiowych dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kluby Ośmiu

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego przesłanie dało początek działalności Klubów w szkołach. Konkurs jest zachętą dla młodych ludzi aby przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi.

Międzynarodowy Program Wolontariatu „Make it Possible”

Międzynarodowy Program Wolontariatu organizowany przez AIESEC daje polskim organizacjom, szkołom i przedszkolom szansę zaangażowania się w międzynarodowy wolontariat.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Warszawski System Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”

Program certyfikowania szkół, w celu budowania warszawskiej sieci szkół wspierających uczniów uzdolnionych.

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Zadania fundacji skupione są na nieodpłatnym wspieraniu i świadczeniu opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie, wsparcie w żałobie rodzin, rozwijanie i wprowadzanie nieodpłatne modelu domowej opieki paliatywnej.

Fundacja „Świat na TAK”

Celem Fundacji jest popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowaniu społecznym, a także pomocy w podejmowaniu i upowszechnianiu prze młodzież działań na rzecz poprawy relacji międzyludzkich, modelu życia wolnego od uzależnień, krzewieniu idei demokracji i samorządności.

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

Obejmuje wszystkie organizacje i inicjatywy społeczne, które promują bezinteresowną pomoc innym, przygotowują wolontariuszy, organizacje pozarządowe i placówki publiczne do współpracy. Głównym obszarem działań Centrów jest pośrednictwo wolontariatu, pełniące funkcję „skrzynki kontaktowej” dla wolontariuszy i wszystkich osób zainteresowanych ich pomocą. Ułatwia ono nawiązywanie kontaktu ochotników z instytucjami i osobami oczekującymi ich pomocy.

„Bielańska Stonoga”

Konsorcjum organizacji pozarządowych „Bielańska Stonoga” stworzyło projekt, który ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Bielany. Cele są osiągane poprzez udział dzieci, rodziców i nauczycieli w działaniach programu.

Akcja „Góra Grosza”

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną: w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Jednym z celów jest działanie edukacyjne, mające na celu pokazanie najmłodszym, jaką silę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.