Bielańskie Mądraszki 2019

KONKURS WIEDZY O BIELANACH
„BIELAŃSKIE MĄDRASZKI”
KONKURS OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY
Celem zmagań konkursowych jest rozwijanie wiedzy na temat dzielnicy Bielany, zaszczepianie wśród uczniów zainteresowania małą ojczyzną, jej historią, urokami krajobrazów i bogactwem naturalnym.
Proponujemy trzy moduły tematyczne konkursu: językowy, geograficzny i historyczno-literacki. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół bielańskich, gimnazjalistów i licealistów.
Organizator: Zespół Szkół nr 49, ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa
I. Bielany dla obcokrajowców
Cele:
• Rozwijanie zdolności językowych
• Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
• Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
• Motywowanie do nauki języków obcych
• Wspieranie współpracy szkół bielańskich
Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
• Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
• Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem oraz nazwą szkoły, do której uczeń uczęszcza.
• Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych (załącznik).
• Pracę konkursową stanowi przewodnik po Bielanach w jednej z form: plakat, prezentacja multimedialna, film, piosenka, broszura.
• Praca konkursowa napisana w obcym języku nowożytnym (angielskim, niemieckim lub hiszpańskim).
• Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 29 marca 2019 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2 lub drogą pocztową.
• 19 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 49 pojawi się informacja o zwycięzcach; nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona w siedzibie szkoły (o konkretnej dacie poinformujemy laureatów telefonicznie oraz poprzez stronę internetową szkoły).
Komisję oceniającą powołuje Organizator.
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
• Liczba i dobór prezentowanych miejsc
• Środki wyrazu
• Wrażenie estetyczne
• Poprawność językowa
• Zgodność z wymaganą formą oraz tematem konkursu

II. Turystyka na Bielanach
Cele:
• Rozwijanie umiejętności tworzenia skali, map
• Rozwijanie wiedzy na temat zasobów naturalnych Bielan
• Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
• Wspieranie współpracy szkół bielańskich
Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
• Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
• Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem oraz nazwą szkoły, do której uczeń uczęszcza.
• Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych (załącznik).
• Pracę konkursową stanowi opis trasy pieszej lub rowerowej: uczestnik przedstawia przebieg trasy, charakteryzuje walory przyrodnicze i rekreacyjne, opisuje obiekty znajdujące się na trasie, dołącza mapy, szkice, rysunki lub zdjęcia.
• Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 29 marca 2019 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2 lub drogą pocztową.
• 19 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach; nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona w siedzibie szkoły (o konkretnej dacie poinformujemy laureatów telefonicznie oraz poprzez stronę internetową szkoły).
Komisję oceniającą powołuje Organizator.
Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne – według następujących kryteriów:
• Oryginalność pomysłu – do 10 pkt.
• Trafność wyboru trasy, poprawność opisu jej przebiegu – do 30 pkt.
• Umiejętność wykorzystania map i samodzielne wykonanie materiałów kartograficznych – do 20 pkt.
• Zakres i poprawność dokumentacji graficznej, fotograficznej itp. – do 20 pkt.
• Formalna strona opracowania: poprawność językowa, ortograficzna, staranność, wykorzystanie danych i literatury – do 20 pkt.
Maks. 100 pkt.
III. Konkurs Bielańskie Mądraszki – panel humanistyczny
Cele:
• Rozwijanie zainteresowań małą ojczyzną – Bielanami
• Wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów
• Upowszechnianie wiedzy o Bielanach
• Motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu historii i nauki o literaturze
• Wspieranie współpracy szkół bielańskich
Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
• Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
• Praca musi być podpisana i opatrzona numerem kontaktowym, adresem oraz nazwą szkoły, do której uczeń uczęszcza.
• Razem z pracą uczestnik dostarcza pismo podpisane przez rodzica dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych (załącznik).
• Pracę konkursową stanowi prezentacja konkursowa oparta na materiale zdjęciowym/ikonograficznym (np. prezentacja w Power Point) oraz opisowym komentarzu merytorycznym; prezentacja powinna dotyczyć szeroko rozumianej wiedzy odnośnie Bielan; może zawierać akcenty osobiste, refleksje, wspomnienia.
• Prezentacja w Power Point powinna liczyć 20 slajdów opatrzonych krótkimi komentarzami nieprzekraczającymi 2 zdań; komentarz opisowy powinien liczyć od 200 do 250 słów.
• Uczestnicy dostarczają prace konkursowe w terminie do 29 marca 2019 roku, osobiście do sekretariatu Zespołu Szkół nr 49 przy ulicy Tołstoja 2 lub drogą pocztową.
• 19 kwietnia na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Wojciecha Górskiego pojawi się informacja o zwycięzcach; nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości Dnia Patrona w siedzibie szkoły (o konkretnej dacie poinformujemy laureatów telefonicznie oraz poprzez stronę internetową szkoły).

Proponowane tematy prezentacji:
• Moje magiczne miejsca/miejsce na Bielanach
• Kultura i folklor warszawskich Bielan – dawniej i/lub dziś
• Bielany – metamorfozy w czasie i przestrzeni
• Bielańskie zaułki i detale mniej znane, czyli miejsca, w których warto się zagubić
• Powidoki – Bielany dawniej i dziś
• Bielany kilku pokoleń – jak widzą Bielany moi rodzice/dziadkowie, jak je widzę ja
• Zabytki architektury Bielan
• Miejsca historyczne na Bielanach
• Bielany – moje genius loci
Oprócz tego uczestnicy mogą zaproponować autorskie tematy swoich bielańskich prezentacji.
Lektury zalecane w przygotowania prezentacji w przygotowaniu prezentacji:
Dotyczące Warszawy:
• Urzykowski, Spacerownik warszawski, Gazeta Wyborcza 2007
• Majewski, M. Omianowska, Warszawa, Wiedza i Życie 2011
• Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, wyd. Jeden Świat 2004
• Olchowik Adamska, Warszawa, Wiedza i Życie 2005
Dotyczące Bielan:
• Karwacki, Zabawy na Bielanach, PWN 1978
• Zieliński, Bielany. Przewodnik historyczno-sentymentalny, Warszawa-Bielany 2003
• Zieliński, Przedwojenne Bielany, Najpiękniejsze fotografie, wyd. RM 2010
Komisję oceniającą powołuje Organizator.
Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
• Sposób realizacji tematu
• Oryginalność prezentacji
• Dobór materiału zdjęciowego/ikonograficznego
• Zawartość merytoryczna komentarza, w tym informacje pochodzące z literatury oraz samodzielnie zebrane wiadomości i materiały dotyczące Bielan
Nagrody:
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.