Egzamin gimnazjalny w pigułce

EGZAMIN GIMNAZJALNY W PIGUŁCE

ZAPAMIĘTAJ!

 1. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę.
 2. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zestawu zadań przez ucznia przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informacje o unieważnieniu pracy ucznia zamieszcza się w protokole.
 3. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.
 4. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 5. Do sali, w której przeprowadzany jest egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 6. Każdy uczeń zobowiązany jest przynieść długopis lub pióro z czarnym atramentem/tuszem oraz ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz na część matematyczną-przyrodniczą.
 7. W dniu egzaminu obowiązuje ważna legitymacja szkolna i strój galowy.

ZASADY OGÓLNE EGZAMINU

 1. Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
 2. Egzamin ma formę pisemną.
 3. Egzamin odbywa się w kwietniu.
 4. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania   z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

Składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczy mają formę zamkniętą.

CZĘŚĆ JĘZYKOWA

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tytko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego, Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

PRZEBIEG EGZAMINU

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

CZAS PRACY

 1. Części humanistyczna: test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie rozpocznie się o godzinie 9 i będzie trwał 60 minut. Osobny test z języka polskiego rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut. Dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania testu z historii i wiedzy o społeczeństwie może zostać przedłużony o 20 minut, z kolei test z języka polskiego może zostać przedłużony o maksymalnie 45 minut.
 2. Część matematyczno-przyrodnicza: test z przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Osobny test z matematyki – podobnie jak poprzedniego dnia egzamin z języka polskiego – rozpocznie się o godzinie 10.45 i również będzie trwał 90 minut. Możliwość przedłużenia egzaminu dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie taka sama jak w części humanistycznej egzaminu.
 3. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut. Na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut. Uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogli przedłużyć egzamin odpowiednio o 20 (poziom podstawowy) i 30 minut (poziom rozszerzony).

PYTANIA EGZAMINACYJNE

 1. Zestawy pytań ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w Warszawie.
 2. Zestawy egzaminacyjne są dostarczane do szkoły w dniu egzaminu. Przesyłki są otwierane komisyjnie, a uczniowie w dniu egzaminu otrzymują zabezpieczone testy, które samodzielnie otwierają.

KTO SPRAWDZI PRACE UCZNIÓW?

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

KTO OTRZYMA INFORMACJE O WYNIKACH?

Wynik egzaminu zapisany w postaci procentowej i centylowej otrzymają:

 1. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie za pośrednictwem gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza (wyniki nie są wywieszane w szkole).
 2. Szkoła, w której uczeń zamierza podjąć naukę, na podstawie dostarczonego przez uczniów zaświadczenia o wynikach egzaminu.

CO TO WYNIK PROCENTOWY?

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

CO TO WYNIK CENTYLOWY?

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

KIEDY WYNIKI?

Informacje o wynikach egzaminu OKE prześle do Twojej szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończenia zajęć szkolnych, a w wypadku zdawania egzaminu w późniejszym terminie do 31 sierpnia tegoż roku szkolnego. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny i nie może być podważony na drodze sądowej.

Każdy uczeń klasy trzeciej wie doskonale, że wynik egzaminu ma duże znaczenie przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Nie jest to jednak jedyne kryterium gwarantujące odpowiednią ilość punktów. Można uzbierać aż 200 punktów. Zgodnie z tegoroczną Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty składają się na to:

Punkty za oceny uzyskane na świadectwie

Jeśli wiesz już do jakiej szkoły się wybierasz, warto dowiedzieć się, jakie oceny będą w tej szkole brane pod uwagę. Na pewno wszędzie będzie to język polski, oprócz tego szkoła wskazuje jeszcze trzy inne zajęcia edukacyjne, związane przeważnie z kierunkiem dalszego kształcenia. Oceny z tych przedmiotów przeliczone są następująco:

 • ocena celująca (6) – 19 pkt.
 • ocena bardzo dobra (5) – 16 pkt.
 • ocena dobra (4) – 13 pkt.
 • ocena dostateczna (3) – 9 pkt.
 • ocena dopuszczająca (2)- 3 pkt.

Punkty za wolontariat

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 2 pkt

O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.
(Mowa jest o stałym wolontariacie, który oczywiście należy udokumentować).

Punkty za olimpiady, konkursy i zawody

Jeśli brałeś/aś udział w konkursach przedmiotowych (olimpiadach) lub innych konkursach, zawodach sportowych, a Twoje szczególne osiągnięcia potwierdzone zostaną wpisem na świadectwie lub na oryginalnym odrębnym dokumencie potwierdzonym przez macierzyste gimnazjum, możesz spodziewać się, że zostanie to docenione. I tak oto możesz uzyskać:

  1. za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty – 10 pkt. za jeden tytuł, za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 pkt.
  2. za osiągnięcia sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowo)lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym – max 5 pkt.

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt

II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt

III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt

O przydziale tych punktów decyduje również dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

 • Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 9, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

Punkty za świadectwo z wyróżnieniem

Twój trud zostanie wynagrodzony 5 punktami. Osoby, które zapracują na świadectwo z paskiem, na taką właśnie ilość punktów mogą liczyć.

Podsumowanie = 200 pkt.

 1. egzamin gimnazjalny – max. 100 pkt.
 2. przeliczenie ocen –max.76 pkt.
 3. świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt.
 4. olimpiady przedmiotowe – max.12 pkt.
 5. konkursy i osiągnięcia – max.5 pkt.
 6. wolontariat – max.2 pkt.

WAŻNE

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.