Zamówienie unieważnione

Unieważnione zamówienie

„Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie nr sprawy: ZS49.26.2.2017”

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 W WARSZAWIE
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Dostawy
e-mail: sekretariat@gorski.edu.pl
Data zamieszczenia postępowania: 11.12.2017 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (plik .PDF)

SIWZ (plik .PDF)

1.1. Formularz Oferty (plik .PDF)

1.2. Formularz Oferty (plik .DOC)

2.1. Formularz Cenowy (plik .PDF)

2.2. Formularz Cenowy (plik .DOC)

3.1. Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (plik .PDF)

3.2. Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (plik .DOC)

4.1. Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (plik .PDF)

4.2. Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (plik .DOC)

5.1. Istotne postanowienia umowy (plik .PDF)

5.2. Istotne postanowienia umowy (plik .DOCX)

6.1. Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik .PDF)

6.2. Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik .DOC)

Unieważnione zamówienie

„Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie nr sprawy: ZS49.26.1.2017”


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Uwaga Wykonawcy: zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Zamówienie publiczne powyżej 30 tys. euro o nazwie: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII CIEPLNEJ DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 49 W WARSZAWIE

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

Odpowiedzi na zapytania

 

Tryb: Przetarg nieograniczony

Rodzaj: Dostawy

e-mail: sekretariat@gorski.edu.pl

Data zamieszczenia postępowania: 23.11.2017 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

1.1. Formularz Oferty (plik PDF)

1.2. Formularz Oferty (plik DOC)

2.1. Formularz Cenowy (plik PDF)

2.2. Formularz Cenowy (plik DOC)

3.1. Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (plik PDF)

3.2. Formularz Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu (plik DOC)

4.1. Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (plik PDF)

4.2. Formularz Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania (plik DOC)

5.1. Istotne postanowienia umowy (plik PDF)

5.2. Istotne postanowienia umowy (plik DOC)

6.1. Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik PDF)

6.2. Formularz Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik DOC)