PROCEDURY EGZAMINACYJNE – ZDAJĄCY Czerwiec 2020

PROCEDURY EGZAMINACYJNE – ZDAJĄCY

1.    Zdający podczas przeprowadzania egzaminów

1.1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.    Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3.    Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, smartwatch-y, maskotek.

1.5.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.

1.6.   Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.7.   Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

1.8.   Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.(stołówka szkolna).

1.9.    Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia. mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.(stołówka szkolna).

2.    Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

2.3.    Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.4.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)    wychodzi do toalety

3)    podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (kodowanie prac)

4)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi

2.5.   Zdający może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

2.6.   Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

3.      Środki bezpieczeństwa związane z organizacja przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.   Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wszyscy wchodzący do szkoły muszą zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją sanepidu

3.2.   Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się również w każdej sali egzaminacyjnej.

3.3.   W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, dozownik z płynem dezynfekcyjnym znajduje się na stoliku, zdający przed skorzystaniem z niego dezynfekuje ręce.

3.4.   Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej tylko w wyznaczonym przez szkołę miejscu

Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, przestrzeń ta może zostać zorganizowana na świeżym powietrzu, np. na boisku szkolnym.

A .Zasady zachowania na egzaminie

4.1.   Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)   zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2)   obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3)   niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust. nosa i oczu. a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4)   konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie

5)   należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu (opuścić teren szkoły lub udać się w wyznaczone miejsce).

4.2.   Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. Numerek losuje członek komisji.

UWAGA: Losowanie w sali gimnastycznej odbywa się raz przed j. polskim podstawowym. Przez wszystkie dni siedzimy w tym samym miejscu.

4.3.   Zdający wypełnieją arkusze maturalne wg instrukcji zamieszczonej na pierwszej stronie.

5.0. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną ( jeżeli zakończył pracę z arkuszem ) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

Pozostałe dni i godziny egzaminów wchodzimy według zasad obowiązujących od 8 czerwca 2020.