Streszczenie projektu

Projekt Górski zmienia się i rozwija powstał w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie na bazie nowego Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły na lata 2017 – 2020, obejmujące czas transformacji Zespołu w nową szkołę podstawową i nowe liceum ogólnokształcące.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2017r.  do 31 grudnia 2018r.

Nasz Zespół postawił sobie za cel przejść przez okres transformacji w sposób sprawny
i efektywny, pozostając przy tym instytucją rozwijającą się i umożliwiającą rozwój swoim pracownikom.

Nasz cel główny: „zmieniać się i rozwijać” zamierzamy osiągnąć realizując cele bardziej szczegółowe:

 • poznać najlepsze praktyki, w tym innowacje stosowane w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów Unii Europejskiej ( główne obszary zainteresowania: przejście z uczenia się i nauczania tradycyjnego do cyfrowego, programy wspierania ucznia, nauczyciela i rodzica, e-ocenianie, uczenie się i nauczanie poza budynkiem szkoły) oraz umieć wybrać te, które można zastosować w warunkach polskiego systemu;
 • rozwijać sieć kontaktów z nauczycielami (sczególnie z nauczycielami szkół podstawowych) w innych krajach Unii Europejskiej, aby umożliwić uczniom udział
  w projektachmiędzynarodowych;
 • wzbogacać warsztat pracy o sprawdzone metody i techniki stosowane w najlepszych europejskich systemach edukacyjnych, w tym metody pracy z uczniem szkoły podstawowej;
 • rozwinąć kompetencje pedagogiczne potrzebne w sytuacji konfliku i przemocy
  w grupie uczniowskiej;
 • rozwinąć kompetencje językowe nauczycieli.

Do projektu zgłosiło się 3 nauczycieli języka angielskiego, jeden nauczyciel biologii oraz jeden nauczyciel historii. Na skutek ruchu kadrowego nauczyciel biologii został zastąpiony nauczycielem jęyka polskiego.

Trzy nauczycielki języka angielskiego wezmą udział w pięciodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języka na poziomie szkoły podstawowej (Language Fun and Games: Primary School Language Teaching). Ponadto, dwie z nich wezmą udział w siedmiodniowym szkoleniu dotyczącym e-oceniania ( aAssessment: Assessment of/for learning with digital tools), a jedna z nich weźmie udział w szkoleniu na temat zarządzania konfliktami, inteligencji emocjonalnej oraz zapobiegania przemocy w klasie.

Nauczycielka języka polskiego weźmie udział w pięciodniowym szkoleniu na temat wprowadzania innowacji edukacyjnych na przykładzie wzorców wypracowanych w szkołach fińskich – przejścia od nauczania tradycyjnego do cyfrowego, systemów wspierania ucznia i nauczyciela, systemu współdziałania szkoły i domu: Best Practices Benchmarking in Finnish Schools.

Nauczyciel historii weźmie udział w kursie języka angielskiego dla nauczycieli innych przedmiotów.

Wybrani przez nas partnerzy – organizatorzy kursów znajdują się na portalu School Education Gateway (SEG), rekomendowanym przez program Erasmus+.

W ramach projektu odbędą się również dwie tygodniowe mobilności typu job shadowing, polegające na obserwacji lekcji w klasie dwujęzycznej u naszego dotychczasowego partnera – hiszpańskiej szkoły IES Gerardo Diego z Pozuelo. Rezultatem tych mobilności będzie analiza SWOT pod kątem wprowadzenia klasy dwujęzycznej w naszej nowej szkole podstawowej.

Zarządzanie projektem opieramy na harmonogramie zaplanowanych wcześniej działań potrzebnych do osiągnięcia celów, według którego odbywać się będą poszczególne etapy realizacji projektu – przygotowanie, wdrażanie i ocenianie skuteczności działań.

Przewidywane efekty i oddziaływanie długoterminowe:

 • poznamy dobre praktyki, w tym innowacje, stosowane w krajach Unii Europejskiej
  i będziemy umieli wybrać spośród nich te, które można zastosować w systemie polskim;
 • rozwiniemy sieć kontaktów z nauczycielami szkół podstawowych w innych krajach Unii Europejskiej, aby umożliwić uczniom udział w projektach międzynarodowych;
 • rozwiniemy kompetencje pedagogiczne potrrzebne w sytuacjach konflików
  i przemocy w klasie;
 • będziemy dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy w nowej szkole podstawowej
  i nowym liceum ogólnokształcącym;
 • będziemy lepiej przygotowani do wprowadzenia klasy dwujęzycznej oraz współpracy tej klasy z partnerską szkołą w Hiszpanii.

Ważną rolę w projekcie odgrywają działania upowszechniające rezultaty, dlatego w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu planujemy regularne umieszczanie informacji
o postępach w projekcie na stronie internetowej szkoły, na blogu projektowym oraz na profilu projektu na Facebook’u. Będziemy brać udział w cyklicznym wydarzeniu Europa zmienia Warszawę oraz innych imprezach organizowanych przez Biuro Edukacji M.St. Warszawy. Uczestnicy mobilności poprowadzą warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli szkół lokalnych.

Mamy nadzieję, że efektem projektu Górski zmienia się i rozwija będzie dalszy rozwój zawodowy nauczycieli oraz lepsze osiągnięcia edukacyjne uczniów. Mamy również nadzieję, że zainspiruje on lokalne szkoły do podjęcia współpracy międzynarodowej.