Terminarz rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych
Data Data Zdarzenie
do 1 marca

do godz. 16.00
Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.
od 2 marca

godz. 13.00
do 18 marca

godz. 20.00
Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
od 2 marcado 8 marca

do godz. 16.00
Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia.
od 9 marcado 13 marcaPróba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).
UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
14 marca

godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).
od 2 marcado 19 marca

do godz. 16.00
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
UWAGA
Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
20 kwietnia

godz. 13.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
od 20 kwietnia

godz. 13.00
do 27 kwietnia

godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
7 maja

godz. 13.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 7 majaW terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjne.
Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych
13 czerwca

godz. 16.00
Opublikowanie w SYSTEMIE rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
od 13 czerwca

godz. 16.00
do 18 czerwca

do godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.
od 13 czerwcado 14 czerwca

do godz. 16.00
Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia.
od 15 czerwcado 16 czerwcaPróba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).
18 czerwcagodz. 13.00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).
od 13 czerwca19 czerwca

do godz. 16.00
Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
UWAGA

Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.
22 czerwca

godz. 13.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
od 22 czerwca

godz. 13.00
28 czerwca

do godz. 16.00
Złożenie potwierdze nia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
29 czerwca

godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 29 czerwcaProcedura odwoławcza.
31 sierpniaOpublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie