•   K A R T A     R O W E R O W A  

    Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie do "egzaminu" na kartę rowerową oraz samo sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej (dla uczniów, którzy ukończyli 10 lat) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej). Policjanci pomagają w przygotowaniu oraz egzaminowaniu chętnych do uzyskania "pierwszego prawa jazdy".

     

    W tym roku szkolnym zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową
    będą odbywały się na terenie szkoły.
    Szczegóły otrzymali Państwo od wychowawców klas.

     

    Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

     

     

     PRZYDATNE INFORMACJE 

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń szkoły podstawowej, który ukończył 10 lat może przystąpić do egzaminu na kartę rowerową. Składa się on z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, a sposób jego przeprowadzania określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej.
     

     Warunkiem przystąpienia dziecka do egzaminu jest: 

    wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na arkuszu zaliczeń ucznia. W sytuacji, gdy uczeń podchodzi do egzaminu poza terenem szkoły, do której uczęszcza, niezbędna jest również pisemna zgoda dyrektora szkoły, którą można zamieścić na odwrocie ww. arkusza.
     

    Aby przystąpić do części praktycznej egzaminu, należy wcześniej zaliczyć część teoretyczną.

    Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową odbywa się w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna (art 65 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku "o kierujących pojazdami").
     

     Egzaminy są bezpłatne 

    Straż Miejska m.st. Warszawy dla grup zorganizowanych zapewnia rowery oraz kaski rowerowe niezbędne do przeprowadzenia egzaminu na kartę rowerową, natomiast dla osób indywidualnych przewidziano możliwość wypożyczenia rowerów oraz kasków rowerowych na miejscu (ograniczona liczba i rozmiary!).


     Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego obowiązują przepisy 
    zgodne z Kodeksem Drogowym. Uczestnicy muszą stosować się do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń policjanta i strażnika miejskiego.

     

  • PLIKI DO POBRANIA

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa


    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych