• Uczeń ma prawo do:

   •  

    1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

    2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej oraz poszanowania godności i nietykalności osobistej;

    3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

    4) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Zespołu, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dóbr
    i praw innych osób;

    5) zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem
    i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi oraz do uzyskania od nauczycieli
    i wychowawców niezbędnych informacji o formach poszerzenia
    i pogłębiania swoich wiadomości i umiejętności;

    6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów
    w nauce i zachowaniu;

    7) wpływania na życie Zespołu przez działalność samorządową
    oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych;

    8) rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
    z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Zespołu,
    poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań, imprezach kulturalnych, wycieczkach i zawodach sportowych organizowanych dla uczniów Zespołu;

    9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki – podczas zajęć organizowanych przez Zespół;

    10) zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz wniesienia zastrzeżeń od ustalonej oceny roczne z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania
    w terminie i trybie, który określa szkolny system oceniania;

    11) rozstrzygania sporów na terenie Zespołu na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron;

    12) reprezentowania Zespołu w konkursach, przeglądach, zawodach
    i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami;

    13) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

    14) redagowania gazety szkolnej.

     

     

   • Uczeń ma obowiązek:

   • przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie,
    a zwłaszcza:

    1. Systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i aktywnie
     w nich uczestniczyć oraz właściwe zachowywać się w czasie zajęć
     i przerw, w szczególności:
     1. być obecnym na zajęciach,
     2. odrabiać zadane przez nauczyciela prace,
     3. przynosić podręczniki, pomoce i materiały wskazane
      przez nauczyciela,
     4. prowadzić zeszyt przedmiotowy w obowiązujący sposób,
     5. zachowywać się w sposób umożliwiający sobie
      i innym uczniom pełne uczestnictwo 
      w zajęciach organizowanych przez Zespół,
     6. dbać o piękno mowy ojczystej.
       
    2. Uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie, a mimo spóźnienia na zajęcia, przybyć do sali,
     w której się odbywają, uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

      
    3. W czasie zajęć i przerw zachowywać się zgodnie z ustalonymi
     w szkole zasadami bezpieczeństwa.

      
    4. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu.
      
    5. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie i higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych.
      
    6. Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających
     ze specyfiki ich przeznaczenia (świetlica, biblioteka, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, boisko szkolne).

      
    7. Zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia
     i postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności.

      
    8. Zachowywać się podczas zajęć zgodnie z zasadami kultury, aktywnie i nie zakłócać ich przebiegu w sposób nieakceptowany przez ogólne normy i przez osobę prowadzącą zajęcia (w czasie zajęć lekcyjnych zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać
     z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela, który powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi taki zamiar).

      
    9. Nie opuszczać samodzielnie terenu Zespołu podczas przerw
     i lekcji. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną
     lub osobistą prośbę rodzica, a w szczególnych przypadkach
     na wniosek nauczyciela wychowawcy.
       
    10. Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.
      
    11. Szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów,
     dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Zespole.

      
    12. Szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom
     i pracownikom Zespołu oraz społeczeństwu gminy. Za wyrządzoną szkodę w mieniu Zespołu, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice sprawcy.

      
    13. W okresie ustalonym przez Dyrektora Zespołu każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni ubraniowej.
      
    14. Przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności.
      
    15. Szanować symbole narodowe i szkolne.
      
    16. Dbać o honor i tradycje Zespołu.
      
    17. Przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych dotyczących wyglądu,
     z zastrzeżeniem, że uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki wyglądu, a w doborze ubioru powinien zachować umiar pamiętając, że Zespół Szkół jest miejscem pracy, a ponadto:
    1. każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie uroczystości szkolnych w dniach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. Przez strój galowy należy rozumieć:
    1. dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica/spodnie
     i biała bluzka,
    2. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie i biała koszula;
    1. wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny
     z przedmiotu nauczania,  ale ma wpływ na ocenę zachowania.

      
    1. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora,
     Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

      
    2. Nie wnosić na teren Zespołu (również w czasie wyciecze i imprez organizowanych poza terenem Zespołu) przedmiotów lub środków zagrażających zdrowiu i życiu.
      
    3. Przestrzegać następujących zasad korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych:
    1. uczniów obowiązuje zakaz korzystania w czasie zajęć edukacyjnych
     z telefonów komórkowych i innych środków komunikacji elektronicznej; 
    2. w czasie zajęć edukacyjnych telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne będące w posiadaniu uczniów powinny być wyłączone
     i schowane w plecaku lub torbie;
    3. Zakaz  ten nie dotyczy:

    Wykorzystywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy dydaktycznych po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne;

    1. zabronione jest nagrywanie na terenie Zespołu wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku lub obrazu za pomocą telefonu, aparatu lub innego urządzenia elektronicznego bez zgody
     i wiedzy zainteresowanych;
    2. za zgubione, skradzione lub zniszczone urządzenia, o których mowa w pkt 1, Zespół nie ponosi odpowiedzialności.

      
  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa


    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych