•  

    Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Dyrektor Zespołu Szkół nr 49 w Warszawie informuje, iż:

    1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół nr 49 w Warszawie ul. Tołstoja 2, który przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z Prawem Oświatowym i ustawą System Informacji Oświatowej.

    2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Sebastian Zubowicz tel. (22 ) 37-33-387

    3. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 1 są  przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
    w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub nauki wynikającym z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami).

    4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.

    5. Dane osobowe przekazywane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami).

    6. Dane osobowe podane w Zespole Szkół nr 49 będą przechowywane przez okres nauki w szkole oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji.

    7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości sprawdzania wyników w nauce, frekwencji, przetwarzania danych jak wyżej.

    9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zespół Szkół nr 49
    w Warszawie, udzieloną w dniu …. w celu …….” Podpis osoby, której dane dotyczą.

    10. Przysługuje Panu (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana (i) osoby, ich sprostowania, usunięcia
    lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

    11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa


    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych