•  MOBILNE PUNKTY POBRAŃ - PRZYGOTOWANIE DO BADANIA 

   Co pacjent powinien wiedzieć, udając się na badanie do mobilnego punktu badań
   w kierunku SARS-CoV-2?

   Test w mobilnym punkcie pobrań | Pacjent

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    

   ***

  • DOKUMENTY DO POBRANIA

   •  

     Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st.   Warszawę 
     od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników 
     oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia   epidemicznego 

     I. Cel

    Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły/placówki w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

    II.Zakres procedury

    Procedurę należy stosować w szkołach/placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

    III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

    Dyrektor szkoły/placówki prowadzonej przez m.st. Warszawę

    IV. Postanowienia ogólne

    1. Procedurę należy stosować w każdej szkole/placówce prowadzonej przez m.st. Warszawę
    2. Do szkoły/placówki może przychodzić tylko:
    3. a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
    4. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły/placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 4. Przez objawy o których mowa w pkt. 2a) i pkt. 3) rozumie się:
    • podwyższoną temperaturę ciała,
    • ból głowy i mięśni,
    • ból gardła,
    • kaszel,
    • duszności i problemy z oddychaniem,
    • uczucie wyczerpania,
    • brak apetytu.
    1. Należy ograniczyć na terenie szkoły/placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    2. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły/placówki możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
    3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły/placówki osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4). 8. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m.
    4. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
    5. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną. Natomiast należy śledzić zmiany prawne dotyczące tych możliwości w odniesieniu do nauczycieli.

     

    V. Higiena i dezynfekcja

    1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły/placówki zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły/placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
    2. Na terenie szkoły/placówki obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
    3. Szkoła/placówka wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
    4. Szkoła/placówka wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
    5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
    6. Na terenie szkoły/placówki przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
    7. Przed wejściem do budynku szkoły/placówki obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
    8. Przed wejściem do budynku szkoły/placówki i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
    9. Przy wejściu do szkoły/placówki należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury- wykaz numerów kontaktowych).
    10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
    11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły/placówki z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
    12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

     

    VI. Organizacja pracy szkoły/placówki

    1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły/placówki, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły/placówki (np. różne godziny: rozpoczynania zajęć, przyjmowania grup do placówki, przerw lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
    2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
    3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
    4. W celu umożliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się możliwość zmiany czasu przerw między zajęciami w klasach IV-VIII.
    5. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu. 6. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
    6. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
    7. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni wykorzystuje się co drugi boks.
    8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła/placówka posiada szafki.
    9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
    10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły/placówki zbędnych przedmiotów1.
    11. Szkoła/placówka organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.
    12. Do regulaminu korzystania ze świetlicy należy wprowadzić zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii.
    13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
    14. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wyposażyć w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
    15. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły/placówki zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
    16. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły/placówki zasadach w porozumieniu z odpowiednio: pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną oraz świadczeniodawcą usług stomatologicznych, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

     VII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków

    1. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej. Korzystanie z innych dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka
    2. Wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
    3. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
    4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
    5. Jeśli nie jest możliwa organizacja spożywania posiłku zgodnie z pkt. 4, dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
    6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
    7. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 8. Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.
    8. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.
    9. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
    10. Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte zgodnie z zaleceniami w pkt. 6.

    VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

    1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły/placówki wyznaczonego przez dyrektora szkoły/placówki.
    2. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
    • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
    • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły/placówki2.
    1. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
    2. Rodzic po odebraniu ze szkoły/placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
    3. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/ Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o podejrzeniu zakażenia ucznia.
    4. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
    5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
    6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) o zaistniałej sytuacji.
    7. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
    8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

     

    IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły/placówki

    1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły/ placówki, który podejmuje następujące działania:
     a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
     b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
     c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
     d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły/placówki.
    2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
    3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
    4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
    5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.
    6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
    7. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
    8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

     

    X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

    1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
    2. a) każdego pracownika szkoły/placówki/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
     b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas, c)każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
    3. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
     a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
     b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia, c)jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
    4. Pozostali pracownicy szkoły/placówki nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
    5. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

     

    XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/placówki

    1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
    2. Dyrektor szkoły/placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy/Dyrektora Biura Edukacji w przypadku placówek prowadzonych przez BE) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.
    3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
    4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół. 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba

    XII. Postanowienia końcowe

    1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
    2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:
    • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,
    • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,
    • Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900
    • Adres email: koronawirus@pssewawa.pl
    1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
     
  •  


    

  • PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
   LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

   1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
   2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
    i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
   3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy.
   • Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,
   • Powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
   • Stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
   1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik:
   • należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
   • zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
   • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
   1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
   2. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu
    (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
   3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
    w części/częściach podmiotu, 
    w których przebywała osoba podejrzana
    o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  •  


    

  • SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA
   W PRZYPADKU PODEJRZENIA U DZIECI ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM
   OBOWIĄZUJĄCA  w ZESPOLE SZKÓŁ nr 49

    

   1. W przypadku zauważenia objawów:
   • gorączka powyżej 38oC
   • kaszel
   • duszności
    należy zawiadomić dyrektora Zespołu Szkół nr 49 oraz rodziców dziecka – jak najszybciej.

    

   1. Dziecko z objawami należy odizolować od osób zdrowych umieszczając
    go w przygotowanej izolatce. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest
    do założenia stroju ochronnego (fartuch, maska, przyłbica). Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu, w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.

    

   1. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia SANEPID tel.: ……………………………lub ………………….. oraz organ prowadzący………………………………………….

    

   1. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję o dalszym postępowaniu.

    

   1. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em, organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników Zespołu Szkół nr 49.

    

   1. W przypadku ewentualnych objawów u personelu Zespołu Szkół nr 49, należy stosować się do odpowiednich punktów powyższej procedury .

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa


    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych